Specifications

Business section
SVEuropeiskagemenskapernasofficiellatidning31.5.2001L145/43 EUROPAPARLAMENTETSOCHRÅDETSFÖRORDNING(EG)nr1049/2001 av